Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

contact us | site map | slovenčinaenglish

Slovensko neplní termíny transpozície smerníc EÚ ani Program odpadového hospodárstvapublished 11.1.2011


Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve upozorňuje na alarmujúcu situáciu pri prijímaní legislatívy EÚ ako aj plnení Programu odpadového hospodárstva SR

 

Bratislava, 12. 10. 2010 - Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) na svojom valnom zhromaždení prijala vyhlásenie, ktoré adresuje ako otvorenú výzvu formujúcemu sa Ministerstvu životného prostredia SR.

 

Členovia APOH očakávajú, že sa v oblasti odpadového hospodárstva, v čo najkratšom možnom čase, odstránia bariéry spôsobujúce zaostávanie Slovenskej republiky za ostatnými členskými krajinami EÚ a deformujúce domáce trhové prostredie.

 

SR opäť smeruje k porušeniu termínu transpozície smerníc EÚ v oblasti odpadového hospodárstva. Tentoraz sa jedná o základnú rámcovú smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.2008/98/ES o odpade a zrušení určitých smerníc, ktorú majú členské štáty transponovať do 12.decembra 2010. Tento termín už nie je možné technicky stihnúť, čím sa Slovensko vlastným zavinením opätovne vystavuje riziku konania o porušení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

 

„Ako je zreteľné z poslednej hodnotiacej správy Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja na Slovensku nedochádza k plneniu záväzných cieľov Programu odpadového hospodárstva SR. Za alarmujúce považujeme predovšetkým to, že najvyužívanejším spôsobom nakladania s odpadmi na Slovensku je kvôli finančnej výhodnosti stále skládkovanie. Slovensko v miere skládkovania odpadov patrí na chvost štátov EÚ. Za ostatných 5 rokov nastal len minimálny posun smerom k zhodnocovaniu odpadov," hovorí Christian Abl, viceprezident APOH.

 

Podľa Smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadu sa Slovensko zaviazalo postupne znižovať množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládkach. Do roku 2020 by sme mali zhodnocovať 50 % tuhých komunálnych odpadov, čo je aj cieľom Programu odpadového hospodárstva SR.

 

„Vnímame, že Recyklačný fond si splnil svoju úlohu, tým že podporil vybudovanie kapacít. Jeho ďalšie fungovanie už neprináša zvýšenie miery zhodnocovania, nakoľko fond nezabezpečuje a nezodpovedá za plnenie záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie jednotlivých druhov odpadov stanovených EÚ. Fond je len vyberateľom duplicitných príspevkov od priemyslu, ktorý nezávisle na existencii fondu plní za Slovenskú republiku záväzné limity. Jeho doterajšia politika viedla k monopolizácii niektorých sektorov odpadového hospodárstva, budovaniu neefektívnych spracovateľských kapacít v SR a k predraženiu systému spracovania odpadov,"  upozorňuje Christian Abl.

 

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve ponúka odbornú pomoc novovznikajúcemu MŽP SR a očakáva od neho, že obdobie rokov 2010-2013 bude patriť k tým, ktoré zásadným spôsobom prispeje k vybudovaniu moderného, efektívneho a trvalo udržateľného systému odpadového hospodárstva SR.

 

Opatrenia, ktoré navrhuje APOH

 

  • Uplatňovať transparentný proces prípravy a schvaľovania legislatívnych predpisov a koncepcií v oblasti odpadového hospodárstva za účasti odbornej verejnosti
  • Schváliť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z.z. a  zavedenie progresívneho zvyšovania minimálnych poplatkov za uloženie odpadov resp. zavedenie skládkovacej dane.
  • Iniciovať vypracovanie nového Programu odpadového hospodárstva pre SR, ktorý bude reflektovať súčasnú situáciu, záväzky SR plynúce zo smerníc EÚ a následne vypracovať Program odpadového hospodárstva pre jednotlivé kraje.
  • Presadiť znižovanie skládkovania energeticky využiteľného odpadu, tak aby sa stalo využívanie odpadov strategickým zdrojom surovín do budúcnosti.
  • Zrušiť Recyklačný fond, nakoľko jeho existencia bráni dôslednému prebratiu legislatívy EÚ o odpadoch a tým aj systémovej podpore separovaného zberu

 

„Myslíme si, tieto opatrenia vedú s plneniu záväzkov SR v oblasti odpadového hospodárstva a k napĺňaniu smerníc EÚ. Zároveň týmto spôsobom dokážeme posunúť infraštruktúru odpadového hospodárstva na technologicky vyššiu úroveň umožňujúcu využívanie surovín a materiálov z odpadu," uzatvára  Christian Abl.

 

Viac informácií médiám

Juraj Caránek

caranek@seesame.com

0907 726 214

 

Príloha

Množstvo skládkovaného odpadu v EU27 / 2008 (EUROSTAT)

 

Komunálny odpad celkom
v kg/osoba

Spracovanie komunálneho odpadu
v %

Skládky

Spaľovanie

Recyklácia

Kompostovanie

EU27

524

40

20

23

17

Belgicko

493

5

36

35

25

Bulharsko

467

100

0

0

0

Česká republika

306

83

13

2

2

Dánsko

802

4

54

24

18

Nemecko

581

1

35

48

17

Estónsko

515

75

0

18

8

Írsko

733

62

3

32

3

Grécko

453

77

0

21

2

Španielsko

575

57

9

14

20

Francúzsko

543

36

32

18

15

Taliansko

561

44

11

11

34

Cyprus

770

87

0

13

0

Lotyšsko

331

93

0

6

1

Litva

407

96

0

3

1

Luxembursko

701

19

36

25

20

Maďarsko

453

74

9

15

2

Malta

696

97

0

3

0

Holandsko

622

1

39

32

27

Rakúsko

601

3

27

29

40

Poľsko

320

87

1

9

4

Portugalsko

477

65

19

9

8

Rumunsko

382

99

0

1

0

Slovinsko

459

66

1

31

2

Slovensko

328

83

10

3

5

Fínsko

522

50

17

25

8

Švédsko

515

3

49

35

13

Veľká Británia

565

55

10

23

12

 
 
 
© 2024 A.P.O.H.info@apoh.skHome pageCondition of useContact form