Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

contact us | site map | slovenčinaenglish

Porovnanie s normami ISO a EMASpublished 23.1.2011


Porovnanie s normami ISO a EMAS

Zavádzanie systémov riadenia, ktoré zohľadňujú okrem overenia vlastností výrobku a overenia podmienok procesu výroby resp. kvality jeho výroby aj dopady na životné prostredie je novým prístupom, ktorým sa dá dosiahnuť zladenie výrobných a iných aktivít s riešením vplyvov na životné prostredie. Toto viedlo k vydaniu európskych noriem o požiadavkách na systém kvality s označením EN ISO 9000 a v oblasti systémov environmentálneho manažérstva certifikáciou podľa normy ISO 14001 alebo registráciou podľa EMAS.

V celej Európe bola vytvorená sieť nezávislých certifikačných organizácií, ktoré získali oprávnenie tieto systémy kvality overovať  a ako doklad o splnení požiadaviek vydávať príslušné certifikáty. Tieto postupne získavali na dôležitosti, pretože zákazníci zistili, že nie je vždy najdôležitejšia iba cena, ale aj stabilita akosti dodávaných výrobkov alebo služieb a vplyv na životné  prostredie.

Normy ISO boli primárne vytvorené pre priemyselné podniky a preto platia všeobecne pre všetky podniky z oblasti výroby a služieb a teda aj pre odpadové hospodárstvo. Takisto predpisy EMAS platia pre rôzne odvetvia a aj pre odpadové hospodárstvo. Odpadové hospodárstvo má však svoje špecifiká. Na jednej strane je úzko napojené na verejnosť a rozpočty obcí a na druhej strane musí byť aj spoľahlivým partnerom pre podniky. Títo všetci majú povinnosť postarať sa o odpady, ktoré vznikajú pri ich činnosti a splnenie tejto povinnosti musia vierohodne doložiť. Keďže firmy, ktoré podnikajú v odpadovom hospodárstve je možné certifikovať podľa noriem ISO len s problémami, tieto normy boli nahradené a doplnené o špecifickú certifikáciu nazvanú „Entsorgungsfachbetrieb“ Odborná prevádzka pre nakladanie s odpadmi ( OPNO).

Certifikácia OPNO má oproti normám ISO a EMAS pre svojich držiteľov niektoré významné výhody:

 • Jednoznačné preukázanie kvality podniku vo svojom odbore, zvýšenie povedomia zodpovednosti za kvalitu
 • Priebežná dokumentácia kvality
 • Odlíšenie sa od konkurenčných spoločností v odbore
 • Celoštátne a medzinárodné  uznanie v odbore
 • Automatické uznávanie certifikátu štátoch kde platia certifikáty OPNO so všetkými výhodami, ktoré z toho vyplývajú
 • Zvýšenie motivácie  zamestnancov a optimalizácia procesov vo firme
 • Kladný vplyv na zákazníka (istota kvality, splnenia kritérií a zmlúv)
 • Zlepšený imidž firmy voči verejnosti
 • Výhody pre partnerov ako sú firmy, obce a mestá
 • Okamžité odlíšenie solídnych spoločností aj pre neodborníka v odpadovom hospodárstve
 • Menšie riziko podvodov pri nakladaní s odpadmi
 • Záruka kvality, splnenia kritérií a zmlúv pre zákazníka.
 • Zníženie administratívy
 
 
 
© 2023 A.P.O.H.info@apoh.skHome pageCondition of useContact form