Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

contact us | site map | slovenčinaenglish

Stanovy A.P.O.H.published 11.1.2011


Asociácia podnikateľov v oblasti nakladania s odpadmi (ďalej len „ Asociácia") je dobrovoľným, nezávislým a neziskovým združením právnických a fyzických osôb podnikajúcich v oblasti nakladania s odpadmi. Je založená v zmysle § 1 ods. 1 a nasl. zák. č. 83/1990 Zb. v platnom znení. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Stanov bude, po jeho schválení valným zhromaždením Asociácie aj Morálny kódex člena Asociácie.

V Bratislave dňa 28.06.1999

 
 

článok 1.) Názov a sídlo Asociáciepublished 11.1.2011


 

článok 2.) Zameranie a predmet činnosti Asociáciepublished 11.1.2011


 

článok 3.) Vznik členstva v Asociáciipublished 11.1.2011


 

článok 4.) Zánik členstvapublished 11.1.2011


 

článok 5.) Práva a povinnosti člena Asociáciepublished 11.1.2011


 

článok 6.) Orgány Asociáciepublished 11.1.2011


 

článok 7.) Valné zhromaždeniepublished 11.1.2011


 

článok 8.) Prezident, viceprezidenti a výkonný riaditeľ Asociáciepublished 11.1.2011


 

článok 9.) Prezídium Asociáciepublished 11.1.2011


 

článok 10.) Revízna komisiapublished 11.1.2011


 

článok 11.) Členské príspevky členov Asociáciepublished 11.1.2011


 

článok 12.) Hospodárenie Asociáciepublished 11.1.2011


 

článok 13.) Záujmové sekciepublished 11.1.2011


 

článok 14.) Zánik Asociáciepublished 11.1.2011


 

článok 15.) Prechodné a záverečné ustanoveniapublished 11.1.2011


 
 
© 2023 A.P.O.H.info@apoh.skHome pageCondition of useContact form