Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

contact us | site map | slovenčinaenglish

FEADpublished 30.1.2011


fead.jpgPredstavujeme FEAD

FEAD je Európska federácia pre odpadové hospodárstvo. Členmi FEAD sú národné asociácie združujúce spoločnosti pôsobiace v odpadového hospodárstva z 20 členských štátov EU. Spoločnosti zastúpené vo FEADe zabezpečujú nakladanie s odpadom pre 60% domácností a pre viac ako 75% priemyselných klientov v Európe.

 

Ročný obrat spoločností, ktoré sú členmi FEAD dosahuje takmer 54 miliárd eur. FEAD reprezentuje asi 3000 podnikov zo všetkých segmentov odpadového hospodárstva, zamestnávajúcich viac než 295.000 zamestnancov, prevádzkujúcich cca 1800 zariadení na zhodnocovanie, triedenie a spracovanie odpadov, okolo 1100 zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov, 260 zariadení na termické spracovanie odpadov a prevádzkujúcich vyše 1100 riadených skládok odpadov. Tieto spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvoji environmentálne priaznivých metód nakladania s odpadmi.

 

Záujmom FEAD je hľadanie a presadzovanie najvhodnejších riešení pri nakladaní s odpadmi s prihliadnutím na miestne potreby. V tomto zmysle vedie toto medzinárodné združenie neustály dialóg s občanmi, politikmi a všetkými zainteresovanými stranami v záujme prijímania vyvážených a prijateľných riešení.

 

Dosiahnutie týchto cieľov je možné iba vytvorením spoločného európskeho právneho rámca pri zachovaní súčasného rozvoja európskeho hospodárstva, pravidiel spoločného trhu, miestnych a národných potrieb.

Členovia FEAD sa zasadzujú v rámci prípravy a tvorby legislatívnych predpisov EÚ, ale aj pri svojom podnikaní o trvalé zlepšovanie európskych environmentálnych noriem, štandardov a riešení. Vďaka ich práci a úsiliu dochádza k obmedzovaniu prípadných škôd na životnom prostredí a ľudskom zdraví.

 

Medzi najväčšie výzvy súčasného odpadového hospodárstva patrí predchádzanie vzniku odpadov, znovupoužitie, recyklácia, kompostovanie, využívanie energií zo

spaľovania odpadov a iné formy tepelného spracovania ako aj konečné zneškodňovanie odpadov na skládkach. Pred každým spracovaním je odpad zozbieraný a ak je to potrebné roztriedený.

 

Členovia FEAD takisto prispievajú k trvalej udržateľnosti. Odpadmi vhodnými na energetické využitie nahradzujú fosílne palivá, a tak významne prispievajú k dosiahnutiu cieľov v rámci európskej politiky na ochranu klímy. Mnoho odpadov recyklujeme, čím prispievame k optimálnemu využívaniu zdrojov a znižovaniu spotreby energií pri spracovaní prírodných materiálov.

Kompostovaním biologicky rozložiteľných odpadov významným podielom prispievame k ochrane pôdy pred eróziou, ktorá postihuje najmä v južnú časť Európy.

 

Súčasná spoločnosť je konzumnou spoločnosťou, preto je nevyhnutné, aby nakladanie s odpadmi zahrňovalo v sebe aj využívanie zdrojov, ktoré je možné z odpadu získať späť, aby sa prostredie, v ktorom žijeme zlepšovalo. Členovia FEAD sa hlásia k tejto zodpovednosti a usilujú sa o trvalé zlepšovanie vo všetkých svojich činnostiach.

Mnohí z našich dlhoročných členov sú svedkami veľkých zmien. Nakladanie s komunálnym odpadom bolo napr. v nedávnej minulosti zabezpečované prostredníctvom verejného sektoru. Jedinou jeho úlohou bolo z hygienických dôvodov zneškodniť všetok komunálny a priemyselný odpad.

 

Dnes zabezpečujú tieto služby spoločne privátne aj verejno-právne podniky, ktorých spoločným cieľom je znižovanie vplyvu neustále rastúceho množstva odpadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Naši členovia už majú nazhromaždených množstvo skúseností a odborných znalostí, preto sú schopní poskytovať nové riešenia, ktoré znižujú množstvo odpadov a ich nebezpečné vplyvy.

 
 
 
© 2023 A.P.O.H.info@apoh.skHome pageCondition of useContact form