Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

contact us | site map | slovenčinaenglish

O náspublished 11.1.2011


Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) vznikla v roku 1998 a je prvým dobrovoľným profesijným združením subjektov podnikajúcich v odpadovom hospodárstve založeným v Slovenskej republike.

APOH združuje podnikateľské subjekty poskytujúce široké spektrum služieb v odpadovom hospodárstve. Našimi členmi sú subjekty zaoberajúce sa zberom, zhromažďovaním odpadov, ich prepravou, úpravou, energetickým a materiálovým využívaním, recykláciou až po ekologické skládkovanie nevyužiteľných častí, ale aj poradenské spoločnosti zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom.

Jedným zo základných zameraní APOH je vyvíjanie aktivít smerujúcich k presadzovaniu záujmov svojich členov predovšetkým v oblasti harmonizácie legislatívy odpadového hospodárstva SR s právom Európskej únie, dodržiavania princípov spoločného európskeho trhu a ochrany hospodárskej súťaže. Praktické skúsenosti a odborné znalosti našich členov predurčujú APOH k tomu, aby  bol významným partnerom pre orgány štátnej správy a samosprávy.
Členovia APOH sú širšou odbornou i laickou verejnosťou prijímaní ako spoločnosti rešpektujúce environmentálne normy a pravidlá podnikania.

Základnou podmienkou členstva v APOH je vykonávanie podnikateľskej činnosti v súlade s platnou legislatívou v SR, plnenie si daňových a odvodových povinností voči štátu, ale i napr. referencie. Naši členovia sa naviac, dobrovoľne svojím podpisom pod Morálny kódex člena asociácie zaväzujú, popri iných záväzkoch, i k morálke a etike pri podnikaní a rešpektovaniu princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Naša asociácia bola prijatá v roku 1999 aj do Európskej federácie /European Federation of Waste Management and Environmental Services - FEAD / so sídlom v Bruseli.


fead.jpg

Predstavujeme FEAD


 
 
 
© 2024 A.P.O.H.info@apoh.skHome pageCondition of useContact form