Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

contact us | site map | slovenčinaenglish

Kritéria pre vstup nového členapublished 11.1.2011


Okrem splnenia podmienok uvedených v článku 3 ods. 1, 3 písm. b) Stanov Asociácie žiadateľ o vstup do Asociácie k písomnej žiadosti o vstup pripojí:

  • Výpis z obchodného registra alebo živnostenský list (odpis alebo notársky overenú kópiu).
  • Notársky overené čestné vyhlásenie, že na majetok žiadateľa nebol vyhlásený konkurz, že sa proti žiadateľovi nezačalo konkurzné ani vyrovnávacie konanie, že voči žiadateľovi nebol pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu a že žiadateľ ako nie je v likvidácii.
  • Písomné vyhlásenie, nie staršie ako 3 mesiace, potvrdené príslušným orgánom, že žiadateľ nemá v evidencii daní evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
  • Písomné vyhlásenie, nie staršie ako 3 mesiace, potvrdené príslušným orgánom že žiadateľ nemešká s plnením záväzkov voči nositeľom zdravotného, nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a Fondu zamestnanosti SR.
  • Výpis z registra trestov všetkých štatutárnych zástupcov, nie starší ako 3 mesiace.
  • Písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že sa pri svojej podnikateľskej činnosti bude riadiť Stanovami Asociácie a Morálnym kódexom členov Asociácie.
  • Písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že do Asociácie vstupuje so všetkými spoločnosťami, podnikajúcimi v oblasti odpadov, v ktorých má žiadateľ majetkovú účasť.
  • Písomné záruky aspoň dvoch zakladajúcich členov Asociácie alebo odborné referencie.

 

 
 
 
© 2024 A.P.O.H.info@apoh.skHome pageCondition of useContact form