Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

contact us | site map | slovenčinaenglish

Návrh zákona published 4.2.2011Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Vyhláška MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení Zákona o obaloch

Section "For members" is available only for logged members.

Thank you for understanding.

Login

 
 
 
© 2023 A.P.O.H.info@apoh.skHome pageCondition of useContact form